İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
ISPARTA 57. alay için yürüdü
ISPARTA 57. alay için yürüdü
İLAN  VİNO : 130/18.02.2017
İLAN VİNO : 130/18.02.2017
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
İLAN Vİ NO : 994/12.10.2018
İLAN Vİ NO : 994/12.10.2018
İHALE İLANI Vİ NO : 1169/28.11.2018
İHALE İLANI Vİ NO : 1169/28.11.2018
Haber Detayı
17 Aralık 2018 - Pazartesi 11:37 Bu haber 1743 kez okundu
 
İLAN Vİ NO : 1220/15.12.2018
RESMİ İLAN Haberi
İLAN Vİ NO : 1220/15.12.2018

İHALE İLANI
2019 YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 Yılı Kırtasiye Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/640475
1-İdarenin
a) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 
İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462184160 - 2462238255
c) Elektronik Posta Adresi : isparta@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüzce 2019 Yılında Kullanılmak 
Üzere 37 Kalem Kırtasiye Malzemeleri Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kepeci 
Mah. 116. Cadde No:12 ISPARTA
c) Teslim tarihi : İl Müdürlüğümüzce Yüklenici Firmaya sipariş 
geçilecek ve siparişe müteakip 24 saat içerisinde 
malzeme İl Müdürlüğümüze teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı 
Salonu Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Kat: 2 ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler - İşletmeler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
Vİ NO : 1220/15.12.2018
Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAN, Vİ NO :, 1220/15.12.2018,
Yorumlar
Haber Yazılımı porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort istanbul escort porno