İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Davraz’a bu sezon 75 bin ziyaretçi geldi
Davraz’a bu sezon 75 bin ziyaretçi geldi
70 yaşındaki dedeye torununa cinsel tacizden 14 yıl hapis
70 yaşındaki dedeye torununa cinsel tacizden 14 yıl hapis
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
İHALE İLANI Vİ NO : 635/19.06.2017
İHALE İLANI Vİ NO : 635/19.06.2017
İHALE İLANI Vİ NO : 577/07.06.2017
İHALE İLANI Vİ NO : 577/07.06.2017
Haber Detayı
07 Temmuz 2017 - Cuma 11:29
 
İHALE İLANI Vİ NO : 591-09.06.2017
RESMİ İLAN Haberi
İHALE İLANI Vİ NO : 591-09.06.2017

İHALE İLANI
ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2017 YILI İÇİN 2 DÖNEM 6 AYLIK 27 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2017 YILI İÇİN 2 DÖNEM 6 AYLIK 27 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2017/277391
1-İdarenin 
a) Adresi : DAVRAZ MAHALLESİ 142.CADDE 87 
32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462243589 - 2462243436 :
c) Elektronik Posta Adresi         : isparta.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2017 YILI İÇİN 2. DÖNEM 6 AYLIK 27 
KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri   : ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 
sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31/12/2017 tarihine kadardır. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA 
İNFAZ KURUMUMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 30.06.2017- 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBARI adresinden satın 
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURU-MU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ NO : 591-09.06.2017
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI, Vİ, NO, :, 591-09.06.2017,
Yorumlar
Haber Yazılımı porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort istanbul escort porno