İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Türkiye’nin en gelişmiş hayvan barınağı
Türkiye’nin en gelişmiş hayvan barınağı
Evet için destek istedi
Evet için destek istedi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
İHALE İLANI Vİ NO : 562/24.05.2018 - 31.05.2018 - 07.06.2018 -13.06.2018 - 20.06.2018
İHALE İLANI Vİ NO : 562/24.05.2018 - 31.05.2018 - 07.06.2018 -13.06.2018 - 20.06.2018
İhale İlanı Vİ NO : 476/04.05.2018
İhale İlanı Vİ NO : 476/04.05.2018
Haber Detayı
30 Mayıs 2018 - Çarşamba 12:33
 
İHALE İLANI Vİ NO : 460/30.04.2018
RESMİ İLAN Haberi
İHALE İLANI Vİ NO : 460/30.04.2018

İhale İlanı
YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/202378
1-İdarenin
a) Adresi : S.D.Ü.SAGLIK, KÜL.VE SPOR DA.BSK'LIGI DOGU 
YERLESKESI 32260 - ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462114802 - 2462114822
c) Elektronik Posta Adresi : sksdb79@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mallar siparişe müteakip pey der pey 31.10.2018 tarihine 
kadar SDÜ. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Merkez Mutfağına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra pey der pey 
31.10.2018 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
/Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 09.05.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Doğu Yerleşkesi/ISPARTA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Doğu Yerleşkesi/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ NO : 460/30.04.2018
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI, Vİ NO :, 460/30.04.2018,
Yorumlar
Haber Yazılımı porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort istanbul escort porno